Hållbarhet

I en föränderlig värld med snabbt stigande krav, mål och möjligheter arbetar Kungsmontage ständigt för att bidra till bra boendemiljöer, en sundare byggbransch och ett minskat klimatavtryck.

Vårt arbete
med BKMA

Det kontinuerliga arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomsyrar hela Kungsmontage organisation.

Kungsmontage är sedan 2022 certifierade enligt lednings- och produktcertifieringssystemet BKMA (tidigare kallat BF9K). BKMA följer samma principer som ISO9001-2015, ISO14001-2015 och ISO45001-2018 men är anpassat efter byggbranschen.

BKMA-certifieringen bevisar att företaget uppfyller högt ställda krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt att Kungsmontage aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Kungsmontage har upprättat och implementerat ett  system där arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras i varje steg av byggprocessen, för att leva upp till de krav som ställs både från beställare och omvärlden liksom de krav vi ställer på oss själva.

Kungsmontage säkerställer löpande att bolagets medarbetare har rätt utbildning och kompetens för ett kvalitetssäkert arbete. Samtliga medarbetare utbildas externt av auktoriserade organisationer samt internt för att tillse att vi lever upp till aktuella lag- och branschkrav.

Kungsmontage kontinuerliga arbete med BKMA omfattar bland annat:

  • Uppsättning av mätbara mål anslutna till KMA-arbetet.
  • Implementera och upprätthålla etablerade rutiner för att uppnå höga krav på kontroller, dokumentation och arbetssätt.
  • Utföra interna revisioner.
  • Genomföra externa revisioner från oberoende certifieringsorgan.
  • Implementera nya arbetssätt för att kontinuerligt säkerställa och förbättra verksamheten.

Kungsmontage strävar alltid efter att vara bra arbetsgivare och en stabil leverantör av entreprenader. Genom löpande medarbetarundersökningar och kundundersökningar säkerställs att arbetet är på rätt väg. Arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomsyrar alla led i Kungsmontage entreprenader och medverkar till en sund byggbransch med trygga projekt för alla inblandade parter.

Här hittar ni vår signerade KMA-policy och Byggföretagens uppförandekod.

Vi bygger samhällen för alla

Vi växer med visionen om en hållbar framtid. I takt med stadens rytm bygger vi broar mellan tradition och framsteg, och med varje steg försäkrar vi att du står i centrum för varje beslut.

På Kungsmontage vill vi vara en stabil och förutsägbar aktör som sätter gemensamma mål med vår beställare och levererar hållbara lösningar. Enligt oss är en transparent dialog och nyfikenhet för innovativa lösningar är avgörande för ett hållbart projekt sett ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Kungsvåningens
engagemang

Inom koncernen får arbetet med social hållbarhet stort utrymme. Moderbolaget Kungsvåningen vill vara en förebild för hur man kan arbeta med trygghetsfrågor kopplade till socialt hållbar fastighetsutveckling.

Kungsvåningen strävar efter att skapa områden där alla har möjlighet att hitta hem och arbetar aktivt för att göra skillnad, även när utmaningarna är stora. Läs mer om Kungsvåningens arbete här.

Miljöcertifiering

På senare år har miljöcertifiering av byggnader vid nyproduktion blivit krav snarare än lyx. Investerare och kunder förväntar sig jämförbara hållbarhetsdata, vilket Kungsmontage har bred erfarenhet av att leverera. Vi har god erfarenhet av att arbeta med Miljöbyggnad Silver, men erbjuder även nyproduktion enligt väletablerade certiferingssystem som Living Building Challenge, LEED, WELL, BREEAM och CEEQUAL, samt nationella certifieringar som NollCO2, Svanen och RTS.

Våra Policys

Vi arbetar mot de kund- och lagkrav som finns och arbetar ständigt med förbättringar inom KMA.

Vi har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.

Vi arbetar aktivt med att förebygga KMA-risker.

Vi har en handlingsplan för våra KMA-mål.

Kvalitet

Vi ska tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.

Vår personal ska alltid vara uppdaterad med kurser & utbildningar för att möta dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalitet.

Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Miljö

Vår miljöpolicy ska stödja ett resurssnål, miljöanpassad entreprenad och strävan mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande ska leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi planerar projekt och materialinköp i god tid, då vi vill minska på antal materialtransporter.

Vi ska minska avfall och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.

I möjligaste mån söker vi miljöcertifierade leverantörer av material.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö samt följa beslutade regler och instruktioner och förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling inom organisationen. Vi ser till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt och förenkla för våra medarbetare.

Vår KMA-ansvarig med projektledare ansvarar för att identifiera eventuella risker & faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som minimerar riskerna. KMA ansvarig med projektledarna håller sig ständigt uppdaterade med dem lagar som påverkar företagets verksamhet.

Vi inför också tydliga förbud mot produkter som vi bedömer utgör en fara på arbetsplatsen.

På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.

Arbetsförhållandena ska medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs. 

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur Kungsmontage jobbar med hållbarhet.